A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2019-2020

 

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2019 -2020

   
          Căn cứ  Quyết định 1834/QĐ – UBND  ngày 06/5/2019  của UBND huyệ Thạch Thất về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 huyện Thạch Thất năm học 2019-2020;
          Căn cứ Kế hoạch số 139/KH –UBND ngày 06/5/2019  của UBND huyệ Thạch Thất về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 huyện Thạch Thất năm học 2019-2020;
          Trường Mầm non Đại Đồng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:
          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
          Trường Mầm non nằm ở trung tâm của xã Đại Đồng.
          Trường đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2005, trường điểm toàn diện của huyện được các bậc phụ huynh tin tưởng.
          Cơ sở vật chất được các cấp lãnh đạo quan tâm và trang thiết bị hiện đại phù hợp với trẻ.
          Đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình có ý thức, trách nhiệm  trong công việc.
          2. Khó khăn:
          Công trình vệ sinh xây dựng lâu năm đã xuống cấp, đồ dùng thiết bị hiện đại số lượng ít chưa đáp ứng nhu cầu dạy học.

II- Mục đích, yêu cầu:

1- Mục đích

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ trong độ tuổi.
2- Yêu cầu
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS. Chỉ đạo CB, GV, NV nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh.
- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn dân cư, địa giới hành chính, đảm bảo đủ chỗ học cho HS.
- Thực hiện tốt công tác điều tra độ tuổi để tuyển sinh theo đúng qui đinh.
- Thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm”  tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học;  Giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).
- Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh của trường  được phân công thực hiện công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1- Nhiệm vụ:
- Toàn trường phấn đấu huy động 29% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đên trường, 98% trẻ mẫu giáo, 100% trẻ 4, 5 tuổi đến trường để thực hiện đảm bảo phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non.
2. Biện Pháp:
a.  Triển khai văn bản, thành lập ban chỉ đạo, ban tuyển sinh:
- Triển khai văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non năm học 2019-2020 của phòng GD&ĐT Thạch Thất  và xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh của trường Mầm non Đại Đồng và triển khai tổ chức thực hiện.
- Thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.
- Phân tuyến tuyển sinh theo địa giới hành chính xã, chỉ tiêu cụ thể cho từng khu  phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của  trường, đảm bảo cơ sở vật chất cho trẻ được đến trường.
b/ Xây dựng lịch và phương thức tuyển sinh:
* Phương thức tuyển sinh đối với các cấp học: theo hình thức xét tuyển
* Thời gian tuyển sinh:
- Tuyển sinh trực tuyến:
+ Lớp Mầm non 5 tuổi: từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019
- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019.
Sau ngày 18/7/2019, nếu trường tuyển sinh:
* Chưa đủ chỉ tiêu: Nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu xong trước ngày 20/7/2019.
* Thừa chỉ tiêu:
- Phương án 1: Tổ chức cho phụ huynh bốc thăm.
- Phương án 2: Xin ý kiến địa phương và các cấp lãnh đạo.
Không được tuyển sinh trước thời gian quy định.
- Biện pháp         
          - Tuyên truyền tuyển sinh trên đài truyền thanh thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định, tổ chức họp phụ huynh học sinh.
          - Dứt điểm thời gian tuyển sinh theo quy định: Họp ban tuyển sinh của trường giao trách nhiệm cho GV ở các thôn rà soát số liệu điều tra trẻ hiện có ( Đặc biệt là số trẻ 5 tuổi sinh năm 2014 để tránh bỏ sót).
- Phối hợp, tham mưu với UBND xã Đại Đồng tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh, ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

          3. Số lượng tuyển sinh:

- Tổng số điểm trường: 02 (Khu A: Thôn Hàn Chùa; Khu B: Thôn Minh Nghĩa)
          - Tổng số thôn trên địa bàn xã: 11 thôn
          - Khu A (địa điểm Thôn Hàn Chùa): Tuyển sinh các cháu ở các thôn: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.
          - Khu B (địa điểm thôn Minh Nghĩa): Tuyển sinh các cháu ở các thôn Minh Nghĩa và Minh Đức.
+ Tổng cần tuyển toàn trường:

TT Khối  
        Chỉ tiêu
Hiện có Tuyển mới Địa bàn tuyển sinh Ghi chú  
Phòng học

Số lớp

Số HS

 
TS Khu A Khu B  

1

Nhà trẻ

4

4 100 0 100 80 20 Xã Đại Đồng Thạch Thất – Hà Nội TB
nhà trẻ 25 trẻ/ nhóm
 
2

MG 3-4 tuổi

5

5 125 106 19 14 5 TB
Mẫu giáo 32 trẻ/lớp
 
 
3

MG 4-5 tuổi

5

5 160 160 0 0 0  
4

MG 5-6 tuổi

6

6 205 205 0 0 0  

Tổng cộng

20

20 590 471 119 94 25    
* Kế hoạch cụ thể các điểm trường như sau:
+ Khu trung tâm (Khu Hàn Chùa): 16 phòng học/ 16 lớp, nhóm
- Phân tuyến tuyển sinh: cháu ở  9 thôn: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.
+ Khu B: Thôn Minh Nghĩa: 4 phòng học/4 lớp nhóm
- Phân tuyến tuyển sinh : cháu ở 2 thôn Minh Nghĩa và Minh Đức.
- Số trẻ ở các thôn qua điều tra cụ thể số lượng như sau:

Điểm trường STT
 
Thôn Số trẻ trong điều tra
Nhà trẻ 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi
Khu Trung tâm 1 Hương Lam 15 19 17 22
2 Rộc Đoài 17 21 23 23
3 Tây Trong 13 10 17 17
4 Hàn Chùa 21 15 18 21
5 Đình Rối 17 19 16 24
  6 Lươn Trong 6 8 4 9
7 Lươn Ngoài 15 15 21 19
8 Đồng Cầu 16 13 20 20
9 Ngọc Lâu 16 13 9 15
Tổng số     136 143 145 170
 
Điểm trường STT
 
Thôn Số trẻ trong điều tra
Nhà trẻ 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi
Khu B Thôn Minh Nghĩa 1 Minh Nghĩa 47 30 36 23
2 Minh Đức 47 3 4 7
Tổng     47 33 40 35
 
-  Kế hoạch tuyển sinh trẻ ở các thôn cụ thể số lượng như sau:
* Nhà trẻ: Tuyển mới: 100 cháu/183 cháu = 60% độ tuổi
Chia thành 4 lớp ở 2 khu
- Khu A:  (Thôn Hàn Chùa): 3 nhóm/2 phòng học = 80/136 cháu ở các thôn: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.
- Khu B: (Thôn Minh Nghĩa): 1 nhóm/1 phòng học= 20/47 cháu ở các thôn Minh Nghĩa và Minh Đức.
* Mẫu giáo:
 + 3 tuổi: Tuyển mới: 19 cháu.
Theo kế hoạch nhóm lớp 3 tuổi là 5 lớp =125 cháu/ 176 = 71% độ tuổi
- Trong đó:
- Khu A: (Khu Hàn Chùa): 4 lớp/ 5 phòng học = 100/143 cháu ở các thôn:      Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.
- Khu B: Khu Minh Nghĩa: 1 lớp/ 1 phòng học=25/33 cháu ở các thôn Minh Nghĩa và Minh Đức.
 + 4 tuổi tuyển mới: 0 cháu
Theo kế hoạch nhóm lớp 4 tuổi là 5 lớp/5 phòng học = 160 cháu/ 185 = 86% độ tuổi.
Trong đó:
- Khu A: (Thôn Hàn Chùa): 4 lớp/ 4 phòng học = 130/145 cháu ở các thôn: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.
- Khu B: (Thôn Minh Nghĩa): 1 lớp/ 1 phòng học = 30/40 cháu ở các thôn Minh Nghĩa và Minh Đức.
          + 5 tuổi = 0 cháu
Theo kế hoạch nhóm lớp 5 tuổi là 6 lớp/6 phòng = 205/205 =100% độ tuổi
- Khu A: (Thôn Hàn Chùa): 5 lớp/5 phòng học = 172/172 cháu ở các thôn: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.
- Khu B:  (Thôn Minh Nghĩa): 1 lớp/1 phòng học = 33/33 cháu ở các thôn Minh Nghĩa và Minh Đức.
- Số trẻ/ lớp, nhóm thực hiện theo qui định điều 13 điều lệ trường MN. Trường hợp do số trẻ trong mỗi nhóm lớp trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13 số trẻ tăng thêm phải đảm bảo được tỷ lệ số GV/trẻ/lớp, nhóm theo qui định tại điều 13 diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2/ cháu.
4. Đối tượng tuyển sinh:
 - Học sinh có độ tuổi 24-36 tháng đến 5 tuổi có hộ khẩu trên địa bàn của xã Đại Đồng chưa đến trường Mầm Non
- Con em cán bộ công tác tại xã Đại Đồng huyện Thạch Thất. Con em ở các địa bàn giáp danh (nếu còn chỉ tiêu).  
5. Hình thức tổ chức tuyển sinh:
- Họp hội đồng tuyển sinh trường, phân công lịch trực tuyển sinh.
- Công bố quyết định hội đồng tuyển sinh.
- Thông báo tuyển sinh.
- Viết tin bài tuyển sinh phát thanh trên đài truyền thanh xã
Nhà trường thông báo để phụ huynh có thể đăng ký trên cổng thông tin hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Thành phố Hà Nội: tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc đến trường Mầm non các thành viên trong Ban tuyển sinh của trường sẽ hỗ trợ phối hợp với phụ huynh đăng ký trực tuyến cho trẻ. Phụ huynh phải phối hợp với cán bộ tuyển sinh của trường cần mang đủ giấy tờ theo yêu cầu khi đi đăng ký để nhập thông tin trên cổng thông tin.  
    a. Phụ huynh trực tiếp đăng ký tuyển sinh trực tuyến
    Nhà trường thông báo để phụ huynh có thể đăng ký trên cổng thông tin hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Thành phố Hà Nội: tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc đến trường Mầm non các thành viên trong Ban tuyển sinh của trường sẽ hỗ trợ phối hợp với phụ huynh đăng ký trực tuyến cho trẻ. Phụ huynh phải phối hợp với cán bộ tuyển sinh của trường cần mang đủ giấy tờ theo yêu cầu khi đi đăng ký để nhập thông tin trên cổng thông tin.  
    b. Đăng ký hồ sơ tuyển sinh
 Với phụ huynh phải phối hợp với cán bộ tuyển sinh của trường cần đếnđịa điểm tuyển sinh trường Mầm non, các thành viên trong Ban tuyển sinh của trường sẽ hỗ trợ phối hợp với phụ huynh đăng ký trực tuyến cho trẻ. Phụ huynh cần mang đủ giấy tờ theo yêu cầu khi đi đăng ký để nhập thông tin trên cổng thông tin.  
c. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
          - Với phụ huynh đã tự đăng ký trực tuyến sẽ mang đầy đủ hồ sơ của trẻ đến  nhà trường vào đợt 1 (Từ 04 đến 18 tháng 7 năm 2019). Nêú phụ huynh không in được đơn cán bộ tuyển sinh sẽ in đơn để phụ huynh có đủ hồ sơ cho trẻ.
         - Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp phải mang đủ hồ sơ theo quy định.
- Thành viên Ban tuyển sinh kiểm tra hồ sơ đối chiếu  bản gốc với bản sao, phô tô, và đơn xin học được in ra từ phần mềm. Nếu hồ sơ hợp lệ tiếp nhận hồ sơ và cập nhập vào phần mềm ESAM.
5. Hồ sơ tuyển sinh:
-  Bản sao giấy khai sinh
- Đơn xin học (Theo mẫu).
- Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn làm thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã).
6. Các văn bản tuyển sinh:
- Kế hoạch tuyển sinh (5/2019: nộp kế hoạch tuyển sinh)
- Danh sách tuyển sinh.
- Danh sách học sinh trái tuyến.
- Bản tổng hợp kết quả tuyển sinh.
- Tổng kết công tác tuyển sinh tháng 8 – 2019.
IV- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

Nội dung Thời gian Người thực hiện
- Tổng hợp điều tra độ tuổi 25/4=>30/4/2019 Phó hiệu trưởng, giáo viên
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và Quyết định thành lập BC Đ 1/5/2019 Hiệu trưởng( Trưởng Ban)
Phó Hiệu trưởng ( Phó Ban)
- Phân công lịch tuyên sinh 01/6=>12/6/2019 Hiệu trưởng.
- Tuyển sinh trực tuyến
 
04->6/7/2019
 
Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh.
- Tuyển sinh trực tiếp 13->18/7/20189 Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh
- Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh 25/7/2019 Hiệu trưởng
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non xã Đại Đồng năm học 2019-2020./.

   

 


Nguồn: mndaidong.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 04 : 477